Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN CLEANING NOORD

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Deze leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle werkzaamheden tussen Cleaning Noord, gevestigd te Oosterwolde, Rozendael 54, 8431 PC en opdrachtgever.

Artikel 1 Opdrachtbevestiging
Naar aanleiding van de door Cleaning Noord gemaakte offerte, waar de algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken, bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan Cleaning Noord de opdracht tot uitvoeren van de werkzaamheden.

Artikel 2 Werkzaamheden
2.1 De werkzaamheden zullen overeenkomstig de offerte worden uitgevoerd.
2.2 Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat kleine aanpassingen noodzakelijk zijn kan Cleaning Noord de werkzaamheden wijzigen. Dit is echter alleen toegestaan als de gewijzigde werkzaamheden een gelijke kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever zijn medegedeeld.
2.3 Indien mocht blijken dat afwijkingen op de werkzaamheden blijvend zijn en een prijsaanpassing noodzakelijk maakt dan zal die prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever geschieden.
2.4 Ongeveer 14 dagen voor aanvang van werkzaamheden, die op een vooraf overeengekomen tijdschema plaats vinden, meldt Cleaning Noord aan opdrachtgever de dag dat de werkzaamheden plaats zullen vinden. Wijziging van deze planning door opdrachtgever kunnen uitsluitend in bijzondere gevallen tot 48 uur voor de werkzaamheden plaats vinden. Indien de wijziging binnen 48 uur worden doorgegeven wordt 25% en binnen 24 uur wordt 50% van de afgesproken prijs in rekening gebracht. Andere redenen worden vanwege een goede planning niet geaccepteerd.
2.5 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat voor glasbewassing de ramen gesloten zijn en horren verwijderd. Cleaning Noord dient vrij toegang te hebben tot het te reinigen object. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, voert Cleaning Noord deze werkzaamheden niet uit. De niet uitgevoerde werkzaamheden worden in dat geval wel in rekening gebracht.
2.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van contactgegevens en dient dit bij wijziging direct door te geven aan Cleaning Noord.
2.7 Tenzij anders is medegedeeld worden de werkzaamheden uitgevoerd op werkdagen.

Artikel 3 Naleving/reclames

3.1 De opdrachtgever heeft het recht te verlangen, dat de medewerkers van Cleaning Noord, die volgens de opdrachtgever niet aan de door hem gestelde eisen voldoen, door Cleaning Noord worden gecorrigeerd en indien nodig worden vervangen met in achtneming van de wettelijke regels.
3.2 Reclames van zichtbare en onzichtbare gebreken dienen direct en schriftelijk door de opdrachtgever aan Cleaning Noord te worden gemeld.
3.3 Reclames geven geen recht om de betaling van de factuur op te schorten.

Artikel 4 Prijs
4.1 De aanneemsom is berekend naar aanleiding van de door de opdrachtgever opgegeven of bekende oppervlakte, bezetting, inventaris, gebruik en vervuiling van het schoon te maken object.
4.2 Cleaning Noord kan de aanneemsom, na overleg met de opdrachtgever, aanpassen met ingang van de datum waarop onderstaande wijzigingen hebben plaatsgevonden:
a. in geval van wijziging in oppervlakte, bezetting, inventaris, gebruik en vervuiling;
b. als de kosten van materialen stijgen;
c. als de op de kostprijs van toepassing zijnde belastingen worden verhoogd.
4.3 De overeengekomen prijsaanpassing wordt door Cleaning Noord schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.

Artikel 5 Betaling

5.1 De betaling van de factuur of elektronisch betalingsverzoek dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
5.2 Indien de betaling na 14 dagen geschiedt zal Cleaning Noord de wettelijke rente in rekening brengen.
5.3 Cleaning Noord mag de werkzaamheden opschorten als de opdrachtgever, ondanks aandringen van Cleaning Noord, weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
5.4 Indien sprake is van gerechtelijke of buitengerechtelijke inning nadat de opdrachtgever in gebreke is gebleven, komen de incassokosten inclusief de door Cleaning Noord gemaakte gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Cleaning Noord heeft een aansprakelijkheidsverzekering gesloten voor schade, die aan derden en goederen van derden zijn toegebracht.
6.2 In geval Cleaning Noord opdracht heeft gekregen het terras en/of oprit met een hogedrukreiniger schoon te maken, dient opdrachtgever voor een schoongeveegde bestrating te zorgen. Cleaning Noord is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door wegspattend vuil of lossen steen.
6.3 Indien het voor de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijk is dat Cleaning Noord daken dient te betreden, dan is Cleaning Noord niet verantwoordelijk voor enige schade die aan de daken veroorzaakt wordt. Voor persoonlijke schade of letsel van personen die werkzaamheden verrichten voor Cleaning Noord, die veroorzaakt worden door achterstallig onderhoud van het te reinigen object, is opdrachtgever aansprakelijk.
6.4 Voor schade tengevolge van ontvreemding, beschadiging of ontbreken van gebruikt of te gebruiken materialen en middelen van Cleaning Noord, of eigendommen van zijn medewerkers, is de opdrachtgever aansprakelijk.

 Artikel 7 Duur van de opdracht
7.1 De opdracht gaat in op de datum die door de opdrachtgever en Cleaning Noord wordt overeengekomen. De opdracht geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. De opdracht kan zowel door Cleaning Noord als door de opdrachtgever worden opgezegd per aangetekende brief met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging kan pas geschieden als de opdrachtgever aan Cleaning Noord schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de werkzaamheden aan een ander schoonmaakbedrijf zijn gegund of in eigen beheer worden voortgezet.
7.2 Als de opdrachtgever de opdracht om welke reden dan ook beëindigt zonder het in 7.1 genoemde opzegtermijn in acht te nemen zal hij Cleaning Noord een vergoeding betalen gelijk aan de overeengekomen aanneemsom voor de termijn van drie maanden.
7.3 Als de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, zijn alle openstaande facturen direct opeisbaar en heeft Cleaning Noord  het recht de opdracht zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.

Artikel 8 Overmacht
Als de overeengekomen schoonmaakwerkzaamheden door overmacht, d.w.z. bijzondere weersomstandigheden, waardoor geen openbaar vervoer mogelijk is, bommeldingen, brand, oorlogsomstandigheden, burgeroorlog, opstand, ziekte of werkstaking, niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd geeft dit geen recht op vermindering van de aanneemsom. Indien de overmacht langer duurt dan een maand kunnen Cleaning Noord en de opdrachtgever een andere aanneemsom overeenkomen.

Artikel 9 Geschillen
Al onze overeenkomsten vallen onder het Nederlandse recht.

U kunt onze leveringsvoorwaarden vis onderstaande link downloaden.

Leveringsvoorwaarden Cleaning Noord